Các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Tháng Năm 29, 2020 3:43 chiều

Thực hiện công văn số 696/SGDĐT -CTTT V/v tăng cường triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT  và công văn số 333/UBND-PCT V/v đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường. 

 Liên đội Trường Tiểu học Hợp Hưng tổ chức các hoạt động sau để nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường:

1. Tổ chức tuyên  truyền, phổ biến, giáo dục về Luật giao thông , “Văn hóa giao thông”  tới cán bộ và giáo viên, học sinh vào các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp.

  Đội mũ bảo hiểm đầy đủ, đúng cách  khi tham gia giao thông

2. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở con em tự giác chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

3. Phân công giáo viên TPT và  các em trong hội đồng tự quản đôn đốc nhắc nhở việc tham gia giao thông  tại cổng trường vào đầu giờ học.